CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA PLAÇA DE DIRECTOR/DIRECTORA D'ARTS VISUALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
30 dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.